INBOX

Het is mogelijk dat een adblocker onze berichten blokkeert. Schakel deze uit om onze berichten te kunnen lezen!

 • Vandaag

  Gisteren

Registreer

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: april 2024

 

INHOUDSOPGAVE

 

Algemeen

1  Definities

2  Toepasselijkheid

3 Vergunning

4 Privacy

5 Klantendienst

6 Communicatie met Betent

7 Klachtenprocedure

8 Intellectuele eigendom

9 Aansprakelijkheid

10 Overige algemene bepalingen

11 Overige voorwaarden

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Het spelersaccount

13 Inschrijving

14 Doel van het Spelersaccount

15 Aanmelding

16 Schorsing

17 Beëindiging

18 Beheer van het Spelersaccount

19 Verantwoordelijkheden Speler

20 Betalingstransacties

21 Spelonderbrekingen

22 Kosten

23 Cliëntenonderzoek

 

Deelname aan de Diensten

24 Geldige deelname aan de Diensten

25 Ongeldige deelname aan de Diensten

26 Gevolgen ongeldige deelname aan de Diensten

27 Verantwoord spelen

28 Risico's gebruik van Diensten

 

Algemeen
 

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 2. Betent B.V.: hierna: Betent, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan Keurenplein 2 (unit D1442), 1069 CD te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen.
 3. BSN: Burgerservicenummer.
 4. Bonus: een door Betent aangeboden goed of dienst, waaronder gratis speeltegoed, aangeboden aan de Speler.
 5. Cruks: Centraal Register Uitsluiting Kansspelen.
 6. Diensten: de door Betent aangeboden kansspelen krachtens Vergunning op het Platform.
 7. Game aanbieder: het bedrijf dat online casinospellen ontwikkelt en levert aan Betent.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform en de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.
 9. PEP: politiek prominent persoon, directe familieleden en naast geassocieerden van die persoon.
 10. Platform: het geheel van communicatie waarmee Betent haar Diensten aanbiedt, waaronder Betcity.nl en alle onderliggende pagina’s en sub domeinen, alsmede de BetCity applicatie.
 11. Speelrekening: de door Betent in zijn spelsysteem op naam van Speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Diensten.
 12. Speelwinst: prijzen door de Speler behaald met deelname aan de Diensten.
 13. Speler: de klant van Betent die conform deze Algemene Voorwaarden is ingeschreven.
 14. Spelersaccount: de persoonlijke omgeving waartoe Speler toegang krijgt na aanmelding of het succesvol registreren als Speler.
 15. Tegenrekening: de op naam van een speler aangehouden rekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU, bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 of bij een in een lidstaat gevestigde elektronisch geldinstelling als bedoeld in artikel 1:1 aan de Wet op het financieel toezicht met een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a of die voldoet aan artikel 2:10e van die wet.
 16. Vergunning: de Vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op kansspelen met kenmerk; 1712/01.247/822.
 17. Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Betent aanbiedt op het Platform.
 2. Betent behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen om, onder andere, te voldoen aan de toepasselijke wetten, regelgeving en andere reglementaire vereisten. Wanneer Betent de Algemene Voorwaarden substantieel in het nadeel van de Speler wijzigt, zal Betent hem op de hoogte brengen via een bericht op de website wanneer hij zich aanmeldt op het Spelersaccount en voordat de wijzigingen in werking treden. De Speler heeft in dat geval één maand na de eerste aankondiging de tijd om het Spelersaccount op te zeggen. Deze opzegging vindt via de Klantendienst plaats en kan uiterlijk tot de ingangsdatum van de wijziging worden gedaan. In het geval de speler zijn Spelersaccount niet tijdig heeft opgezegd, dan wordt de Speler geacht deze nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij vertalingen is in geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie de Nederlandse versie leidend.

 

 

Artikel 3. Vergunning

 1. Aan Betent is een vergunning verleend voor het organiseren van de Diensten op het Platform door de Kansspelautoriteit.

 

Artikel 4. Privacy

 1. Betent verzamelt, verwerkt en beveiligt de persoonsgegevens van Spelers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 5. Klantendienst

 1. De Klantendienst is de gehele dag kosteloos bereikbaar in de Nederlandse en Engelse taal via:
  1. Chatfunctie op het Platform
  2. E-mail op e-mailadres: [email protected]
  3. Telefoon op telefoonnummer: 0800 238 2489
 2. De Klantendienst heeft de volgende taken:
  1. Informatievoorziening en ondersteuning met betrekking tot Diensten die Betent aanbiedt op het Platform;
  2. Het registreren en behandelen van klachten conform wet- en regelgeving, zoals uitgewerkt in artikel 7 Algemene Voorwaarden; en
  3. Het herkennen en registreren van interne en externe signalen die wijzen op onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving.

 

Artikel 6. Communicatie met Betent

 1. De Speler moet de volgende gedragsregels volgen:
  1. Respecteer de medewerkers van Betent, de game aanbieders en andere spelers;
  2. Val geen andere Spelers lastig;
  3. Respecteer de privacy van andere Spelers; en
  4. Gebruik geen kwetsend, haatdragend of offensief taalgebruik.
 2. Het uiten van bedreigingen, beledigingen of enig ander ongepast gedrag jegens de Klantendienst van Betent, haar werknemers, andere vertegenwoordigers of andere Spelers kan resulteren in schorsing of beëindiging van het Spelersaccount.
 3. De chat functie wordt gemonitord door de Game aanbieder en/ of Betent. Bij het niet naleven van de gedragsregels, kan Betent ingrijpen door het geven van een waarschuwing, het tijdelijk schorsen van het Spelersaccount, het beëindigen van het Spelersaccount of het nemen van een andere maatregel die Betent passend acht.
 4. De Speler mag de chat functie niet gebruiken met als doel te overleggen en/ of samen te spannen met andere spelers.

 

Artikel 7. Klachten procedure

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de Klantendienst via [email protected].
 2. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd. Daarbij wordt geregistreerd:
  1. De contactgegevens van de klager;
  2. De datum van ontvangst van de klacht; en
  3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.
 3. De ontvangst van de klacht wordt binnen 72 uur aan de klager bevestigd.
 4. De Klantendienst handelt klachten, afhankelijk van de aard daarvan, binnen 8 weken na ontvangst af. De klager wordt schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte gesteld van de bevindingen met betrekking tot de klacht en van de conclusie.
 5. Indien de klacht betrekking heeft op gedrag waarover de klager eerder een klacht heeft ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld, behoudt Betent het recht om deze klacht niet in behandeling te nemen of om deze klacht onder verwijzing naar haar eerdere beslissing af te wijzen.
 6. De afronding van de behandeling van de klacht wordt binnen 72 uur na de behandeling geregistreerd. Daarbij wordt geregistreerd:
  1. Binnen welk termijn de klacht is afgehandeld;
  2. Hoe de klacht is behandeld; en
  3. Het resultaat van de behandeling van de klacht.
 7. De gegevens betreffende de persoon van de Speler worden geregistreerd met inachtneming van de privacyverklaring.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform, de Bonussen en de Diensten berusten bij Betent en/ of aan Betent gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers.
 2. Deelname aan de Diensten is alleen voor persoonlijk gebruik ten behoeve van de deelname aan de kansspelen op het Platform. Spelers mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde Intellectuele Eigendomsrechten, door deze op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of voor enig ander doel te gebruiken. Het is daarom niet toegestaan om reverse engineering of een decompilatie toe te passen aan de inhoud van het Platform, de eigendomsvermelding daarvan te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken, of te proberen de broncode of andere vertrouwelijke informatie af te leiden of op enige wijze te gebruiken ten nadele van Betent, aan Betent gelieerde ondernemingen en/ of haar licentiegevers.
 3. Het is Spelers voorts niet toegestaan om domeinnamen, merken of Google AdWords te registreren die lijken op of identiek zijn aan enige werken en/ of tekens waarop Betent Intellectuele Eigendomsrechten heeft.
 4. Niet alleen Betent, maar ook aan Betent gelieerde derden en/ of bij het Platform betrokken partners kunnen, op dit artikel, een beroep doen. Dit artikel en, waar nodig de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden, gelden hiertoe jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Betent is niet aansprakelijk voor schade en/ of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van het Platform, deelname aan de Diensten en/ of voor informatie verstrekt door of vanwege Betent, inclusief de medewerkers van Betent.
 2. Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, zowel direct als indirect, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met de volgende handelingen van de Speler:
  1. Het uitvoeren van geldstortingen op het Spelersaccount via de kaart of rekening van een derde partij;
  2. Het verstrekken van onjuiste gegevens over de persoonlijke rekening;
  3. Het toestaan van derden om het Spelersaccount te gebruiken voor het verrichten van geldstortingen en/ of opnames.
 3. Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (tijdelijke) onderbrekingen van of storingen aan de functies en/ of tijdelijke beperkingen van de mogelijkheden van het Platform of de Diensten.
 4. Betent is niet aansprakelijk voor storingen die veroorzaakt worden door de apparatuur van de Speler of storingen van de internetprovider van Speler of voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount.
 5. Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van faillissement van de bank(en) of andere partijen waarmee Betent samenwerkt voor de exploitatie van het Platform.
 6. Betent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot internetstoringen, hardware storingen, netwerkstoringen en soortgelijke omstandigheden, DDOS en soortgelijke aanvallen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.
 7. De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover dwingend recht zich daartegen verzet.
 8. Onder ‘schade’ zoals bedoeld in dit artikel verstaat Betent ook gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst en immateriële schade als ook het verlies van data.

 

Artikel 10. Overige algemene bepalingen

 1. Betent behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien over te dragen aan derden. Betent heeft hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Speler nodig.
 2. Het is Speler niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betent.
 3. Betent behoudt zich het recht voor om de Diensten te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover dit is toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de Vergunning.
 4. Indien Betent geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betent afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen.
 5. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd is met wet- of regelgeving, zal dat de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aantasten. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die wettelijk wel is toegestaan en die naar aard en inhoud zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.
 6. Alle telefoon-, schriftelijke en digitale communicatie met Betent wordt opgeslagen voor veiligheids-, trainings- en compliance doeleinden. Hierop is het privacy statement van toepassing.
 7. Het wordt de Speler aanbevolen het beleid en de regels van Betent te kennen en te bewaren.

 

Artikel 11. Overige voorwaarden

 1. Voor de volledige Weddenschapsreglementen, zie de Sportsbook Voorwaarden.
 2. Voor de volledige Bonus Voorwaarden, zie de Bonusvoorwaarden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten tussen Speler en Betent is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

Het Spelersaccount

 

Artikel 13. Inschrijving

 1. Inschrijving bij Betent is mogelijk voor alle natuurlijke personen die:
  1. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. Niet zijn ingeschreven in Cruks; en
  3. Niet onder curatele en/ of bewindvoering staan.
 2. Inschrijving bij Betent, evenals het gebruik van de Diensten van Betent, is niet toegestaan voor personen onder de wettelijke leeftijd van 18 jaar.
 3. Om zich in te schrijven moeten de volgende gegevens, voor zover van toepassing, verstrekt worden, zoals ook opgenomen op het betreffende identiteitsdocument:
  1. Voorna(a)m(en) en achternaam;
  2. Geboortedatum en -plaats;
  3. Indien van toepassing: BSN (na inschrijving van de Speler wordt dit direct vernietigd, tenzij uit enige wettelijk voorschrift anders voortvloeit);
  4. Woonadres;
  5. E-mailadres;
  6. Telefoonnummer;
  7. Bankrekeningnummer en de tenaamstelling; en
  8. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van een geldig identiteitsdocument (hiertoe dient de persoon een geldig identiteitsdocument te uploaden).
 4. Door zich in te schrijven verklaart Speler:
  1. Akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;
  2. De houder van het Spelersaccount te zijn, eigen gegevens gebruikt te hebben voor het inschrijven en enkel voor eigen gebruik het Spelersaccount heeft aangemaakt;
  3. De gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;
  4. De leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
  5. Niet te zijn ingeschreven in Cruks;
  6. Niet onder curatele en/ of bewindvoering te staan;
  7. Niet in het schuldsaneringstraject te zitten;
  8. Bekwaam te zijn tot het aangaan van een overeenkomst;
  9. Niet in strijd te handelen met de Wwft. Dat betekent onder andere dat de Speler ervoor zorgt dat zijn Spelersaccount niet wordt gebruikt voor witwassen, financiering van terrorisme, overtreding van sanctieregelingen, misbruik van en/ of fraude;
  10. Zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor inschrijving als Speler op het Platform, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door Betent te stellen voorschriften te volgen;
  11. Kennis te hebben genomen van:
 5. Inschrijving als Speler vindt slechts plaats na:
  1. Succesvolle identificatie en verificatie van de opgegeven en overlegde gegevens door middel van VerifyMe-oplossing van CDDN.nl. Betent kan bij Spelers met een BSN als alternatieve identiteitsverificatie de zogenaamde Cruks-code en verificatie van de tenaamstelling van de Tegenrekening gebruiken;
  2. Validatie van het e-mailadres en telefoonnummer;
  3. Validatie van de tegenrekening;
  4. Raadpleging van Cruks en bevestiging dat de betrokken persoon daarin niet is opgenomen;
  5. Cliëntenonderzoek, dat wil zeggen dat Betent vaststelt dat tegen inschrijving van de betrokken persoon als Speler geen bezwaren of bedenkingen bestaan op grond van de Wwft en/ of de Sanctiewet 1977;
  6. Vaststelling van de limieten door de betrokken persoon, te weten:
   • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
   • De maximale stortingen op de Speelrekening per dag, week of maand; en
   • Het maximale tegoed op de Speelrekening;
  7. Vaststelling dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is; en
  8. Indien van toepassing, succesvolle afronding van een verscherpt cliëntenonderzoek.
 6. Ten aanzien van PEP’s voert Betent een aantal specifieke maatregelen uit, namelijk:
  1. Toestemming van een lid van het hoger leidinggevend kader van Betent om de betrokken persoon in te schrijven als Speler;
  2. Intensief monitoren van de transacties; en
  3. Te allen tijde onderzoek naar herkomst van de middelen/ vermogen van de PEP.
 7. Betent behoudt zich het recht voor om als onderdeel van de inschrijving als Speler nadere documenten en informatie op te vragen of om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Betent weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Spelers als bedoeld in dit artikel voldoet.

 

Artikel 14. Doel van het Spelersaccount

 1. Deelname kan alleen plaatsvinden door de eigenaar van het Spelersaccount. Het is niet toegestaan om een Spelersaccount aan te maken en/ of te gebruiken op een manier die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en/ of deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het Spelersaccount dient uitsluitend te worden gebruikt voor deelname aan de Diensten op het Platform. Hierbij is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een saldo op te bouwen dat niet wordt gebruikt voor deelname aan de Diensten.

 

Artikel 15. Aanmelding

 1. Bij iedere aanmelding van de Speler identificeert Betent de Speler en raadpleegt Cruks. De Speler krijgt alleen toegang tot zijn Spelersaccount, nadat is vastgesteld dat de Speler niet is ingeschreven in Cruks, met uitzondering van de situatie waarin Cruks als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd. In dat geval:
  1. Stelt Betent de Kansspelautoriteit onverwijld in kennis van de storing en de gevolgen daarvan;
  2. Raadpleegt Betent het Cruks zo spoedig mogelijk nadat de storing is opgeheven; en
  1. Beëindigt Betent de aanmelding van de in Cruks ingeschreven en tijdens de storing aangemelde speler.
 2. Betent heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter voorkoming van doorlopende en/ of ongeautoriseerde aanmelding. De Speler mag deze niet omzeilen of obstrueren.
 3. Betent laat een Speler niet deelnemen aan de Diensten, als er niet voldaan is aan de voorwaarden zoals in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 16. Schorsing

 1. Betent schorst de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten in ieder geval:
  1. Op verzoek van de Speler;
  2. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
  3. Bij een redelijk vermoeden dat niet langer wordt voldaan aan de Algemene Voorwaarden;
 1. Bij een redelijk vermoeden dat de Speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokken, als gevolg waarvan Betent de Speler heeft geadviseerd zich te laten inschrijven in Cruks, bij gebreke waarvan Betent de Kansspelautoriteit hierover heeft ingelicht;
 2. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik, fraude, vals spel of ander oneigenlijk gebruik van de diensten van Betent of niet naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in elk geval, maar niet beperkt tot, witwassen;
 3. Als de autoriteiten, waaronder maar niet beperkt tot de Kansspelautoriteit, daarom verzoeken;
 4. Bij een faillissement, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, surseance of wettelijke schuldsanering of andere insolventieregeling met betrekking tot de Speler;
 5. Wanneer een speler zichzelf uitsluit voor 1, 7 of 30 dagen, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt voor de duur van de periode.
 1. Betent kan de mogelijkheid tot deelname aan de diensten schorsen in het geval een verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt c.q. niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
 2. In het geval van een schorsing wegens een redelijk vermoeden van welke aard dan ook, wordt de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten geschorst voor de duur van het onderzoek, echter maximaal zes maanden. De schorsing heeft geen gevolgen voor de toegang van de Speler tot de gegevens met betrekking tot diens Speelrekening.
 3. Betent behoudt zich het recht om de reden van schorsing niet te delen.
 4. In geval van een situatie als bedoeld in lid 1 onderdeel b, c, d, f en/of lid 2 van dit Artikel geldt het volgende. Zolang Betent onderzoek doet naar één van de redenen die aanleiding gaven voor een schorsing van het Spelersaccount, blokkeert Betent ook de toegang tot het saldo van het Spelersaccount.

 

Artikel 17. Beëindiging

 1. Betent beëindigt de inschrijving van een Speler op diens verzoek. Spelers kunnen dit verzoek indienen door contact op te nemen met onze Klantendienst. Dit kan op diverse manieren: via e-mail op [email protected], telefonisch, of door een bericht te sturen via onze livechat.
 2. Betent mag in ieder geval overgaan tot beëindiging van het Spelersaccount van een Speler:
  1. In alle gevallen zonder opgaaf van reden met een opzegtermijn van achtenveertig (48) uur; of
  2. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
  1. Bij een redelijk vermoeden dat niet langer wordt voldaan aan de Algemene Voorwaarden
  2. Op ieder moment als de Speler in strijd handelt met wet- en regelgeving en/ of de Algemene Voorwaarden;
  3. Als er meerdere Speleraccounts door één Speler zijn aangemaakt. Het is Betent in dit geval toegestaan alle Spelersaccounts te beëindigen. Behaalde Speelwinsten gedurende de periode dat er sprake was van meerdere Spelersaccount(s), komen te vervallen en kunnen door Betent worden teruggevorderd.
 3. Betent kan de inschrijving van een Speler beëindigen in het geval een verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt c.q. niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
 4. Betent behoudt zich het recht om de reden van beëindiging niet te delen.
 5. Indien uit het onderzoek, naar oordeel van Betent, blijkt dat sprake is van fraude en/ of misbruik en/ of handelen in strijd met de wet- en regelgeving en/ of de Algemene Voorwaarden, beëindigt Betent het Spelersaccount en behoudt Betent zich het recht voor om het saldo dat hoort bij het Spelersaccount niet uit te keren aan de Speler. Dit geldt eveneens voor gevallen waarin een verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt c.q. niet naar behoren uitgevoerd kan worden.

 

Artikel 18. Beheer van het Spelersaccount

 1. Een Spelersaccount is persoonlijk en mag nooit gedeeld worden. Een Speler mag zijn Spelersaccount niet verkopen, uitlenen, overdragen, of op een andere manier ‘’delen’’ met een derde. Wanneer Betent (redelijke) vermoedens heeft dat een Spelersaccount gedeeld wordt, schorst Betent het Spelersaccount onmiddellijk.
 2. In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de logingegevens en/ of ongeoorloofde toegang tot zijn Spelersaccount moet de Speler zijn wachtwoord wijzigen en contact opnemen met de klantenservice.
 3. In het geval van een (redelijk vermoeden) van een hack van het Spelersaccount ligt het in de verantwoordelijkheid van de Speler om contact op te nemen met Betent en aangifte te doen.

 

Artikel 19. Verantwoordelijkheden Speler

 1. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de Speler om zich op de hoogte te houden van de wet- en regelgeving met betrekking tot Online Kansspelen in Nederland.
 2. Een Speler is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Spelersaccount, het volledig en correct invoeren en houden van zijn gegevens en de veiligheid en het gebruik van de identificatiemiddelen gebruikersnaam en wachtwoord om zich aan te melden op het Spelersaccount.
 3. De Speler is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten, winsten en verliezen op zijn Spelersaccount.
 4. De Speler is verantwoordelijk voor het nemen van geschikte maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn of haar Spelersaccount niet onwettig wordt gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het voorkomen van gebruik door derden en/ of anderszins onrechtmatig gebruik om schade van welke aard dan ook te voorkomen en/ of te beperken.

 

Artikel 20. Betalingstransacties

 1. Betalingstransacties tussen Betent en de Speler verlopen alleen via de Speelrekening. Een Speler kan slecht één Speelrekening hebben. Betent vergoedt geen rente over het saldo op de speelrekening.
 2. Betent staat voor betalingstransacties met de Speler enkel betaalinstrumenten toe die:
  1. Afkomstig zijn van de op naam van een speler aangehouden rekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU, bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 of bij een in een lidstaat gevestigde elektronisch geldinstelling als bedoeld in artikel 1:1 aan de Wet op het financieel toezicht met een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a of die voldoet aan artikel 2:10e van die wet; en
  1. Ondubbelzinnig zijn te herleiden tot de persoon van de Speler.
 3. Betent crediteert en debiteert de Speelrekening zonder onnodige vertraging.
  1. Uitbetalingen worden zonder onnodige vertragingen uitbetaald. Het kan voorkomen dat er extra controles nodig zijn of bepaalde limieten worden overschreden, in welk geval de Speler om extra documentatie gevraagd kan worden. Bij het winnen van bijvoorbeeld een jackpot worden er altijd controles uitgevoerd. Op het moment dat er extra controles nodig zijn, dienen deze eerst succesvol afgerond te worden voordat er wordt uitbetaald.
 4. Behoudens correcties crediteert Betent de Speelrekening van een Speler uitsluitend met geldmiddelen die:
  1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van de Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een instelling of dienstverlener als bedoeld in artikel 4.25, tweede lid, onder a, , en die ondubbelzinnig tot de persoon van die Speler is te herleiden;
  2. Voortkomen uit Speelwinst; of
  3. Voortkomen uit een gratis verstrekt speelkrediet van Betent aan de Speler.
 5. Betent crediteert de Speelrekening niet:
  1. Voor zover de Speler daarmee een of meerdere maxima zoals bedoeld in artikel 13.5 onder f overschrijdt;
  2. Indien de mogelijkheid tot deelname is geschorst op grond van artikel 16
 6. Betent debiteert de Speelrekening van een Speler uitsluitend:
  1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler; of
  2. Ten behoeve van de deelname van de Speler aan de Diensten; of
  3. Ten gunste van Betent’s betaalrekening; en
  4. Nadat de Speelrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.
 7. Betent debiteert de Speelrekening van de Speler ten gunste van de Tegenrekening, tenzij de betrouwbare, verantwoordelijke en controleerbare organisatie van de Diensten zich hiertegen verzet en tenzij een Speler is geschorst op grond van een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving:
  1. Voor zover het saldo op de Speelrekening het door de Speler in zijn Spelersaccount aangegeven maximum overschrijdt; of
  2. Indien de inschrijving van de Speler op verzoek van de Speler wordt beëindigd.
 8. Er wordt van de Speler verwacht dat hij geen misbruik maakt van zijn Speelrekening. Misbruik omvat situaties zoals valsspelen, samenspanning en het gebruik van kunstmatige intelligentie of bots. Betent behoudt zich het recht voor om, aan haar ter beoordeling, de betreffende storting(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren en eventuele kosten die Betent in verband daarmee heeft gemaakt daarop in mindering te brengen.
 9. Betent waarborgt dat de tegoeden op de Speelrekening te allen tijde met inachtneming van de wettelijke voorschriften aan de Speler kunnen worden uitgekeerd door middel van het aanhouden van een derdengeldenrekening.
 10. Het wordt de Speler aanbevolen een kopie van de transactiegegevens te bewaren.
 11. Betent behoudt het recht om gegevens met betrekking tot betalingstransacties te delen met overheidsinstanties en instanties voor sportintegriteit op basis van wettelijke gronden.

 

Artikel 21: Spelonderbrekingen

 1. Betent spant zich in om technische storingen en andere incidenten die het normale spelverloop verhinderen, zo veel mogelijk te voorkomen.
 2. In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betent, zal Betent:
  1. De speler hierover informeren via het Platform en/ of het Spelersaccount en
  2. De inzet van de Speler terugstorten naar de Tegenrekening.
 3. In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van de Speler, zal Betent:
  1. De speler indien mogelijk hierover informeren via de interface; en
  2. De inzet van de Speler niet terugstorten; en
  3. Het resultaat van de speelronde verrekenen met het spelersaccount.

 

Artikel 22: Kosten

 1. Voor deelname aan de Diensten zijn geen vergoedingen verschuldigd behalve de vereiste inzet, commissie, rake of entry fee, tenzij anders is vermeld op het Platform. De hoogte van de inzet wordt bij de betreffende Dienst op het Platform vermeld.
 2. Tenzij de Wet op de kansspelbelasting, Wet op de kansspelen of andere wet- of regelgeving anders bepaald, worden kansspelbelasting en kansspelheffing afgedragen door Betent. Zowel kansspelbelasting als kansspelheffing wordt geheven naar het verschil tussen de ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen en naar hetgeen anders dan als inzet ontvangen is voor het geven van gelegenheid tot deelneming aan kansspelen.

 

Artikel 23: Cliëntenonderzoek

 1. Betent voert een cliëntenonderzoek uit naar de Speler in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dat doet Betent in ieder geval bij inschrijving, maar kan op een later moment nogmaals plaatsvinden.
 2. Betent behoudt zich het recht voor om bij het bestaan van risico verhogende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, witwassen of het financieren van terrorisme, een zogenaamd verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
  1. Inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren; en
  2. PEP’s.
 3. Betent behoudt het recht de reden van het cliëntenonderzoek niet te delen.
 4. Als Betent vaststelt dat een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd, verricht Betent in ieder geval een onderzoek naar de herkomst van de middelen en/ of herkomst vermogen van de betrokken persoon.
 5. Betent behoudt zich het recht voor om als onderdeel van het cliëntenonderzoek nadere documenten en informatie op te vragen.

 

Deelname aan de Diensten

 

Artikel 24. Geldige deelname aan de Diensten

 1. Een deelname wordt als geldig beschouwd wanneer de Speler voor aanvang van de Dienst zijn inzet heeft gedaan en de deelname is geregistreerd in het systeem van Betent.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren of de gegevens van de deelname correct zijn.
 3. De geldigheid van de deelname is uitsluitend gebaseerd op de registratie in de systemen van Betent. De systemen van Betent zijn bindend.

 

Artikel 25. Ongeldige deelname aan de Diensten

 1. Betent behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of ongeldig te verklaren in de volgende situatie:
  1. Wanneer de Speler handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving, deze Algemene Voorwaarden of de overige voorwaarden;
  2. Op het moment dat de Speler een registratie heeft bij het Cruks;
  3. Op het moment dat er twijfel bestaat over de integriteit of als er vermoeden bestaat van misbruik, manipulatie, fraude of andere criminele of onrechtmatige of verdachte handelingen;
  4. Op het moment dat een Speler heeft ingelegd op Wedopties van sportevenementen waaraan hij zelf betrokken is, als bijvoorbeeld atleet, deelnemer of waarbij hij als sportorganisator, scheidsrecht of anderszins betrokken is;
  5. Als er sprake is van een fout of vergissing, waaronder ook fouten van Betent vallen. Fouten kunnen onder meer zijn, maar niet uitsluitend:
   • Technische fouten of storingen, bijvoorbeeld in de systemen van Betent en haar leveranciers, hieronder vallen ook menselijke fouten;
   • Een misdruk, spelfout of een vergelijkbare fout;
   • Een fout in de bekendgemaakte Quoteringen van een sportweddenschap;
   • Een registratiefout;
   • Een transactiefout.
  6. Op het moment dat er sprake is van een combinatie van Wedopties die dezelfde wedstrijd betreffen en niet gecombineerd mogen worden; en
  7. Alle andere gevallen waarbij Betent de deelname redelijkerwijs niet hoeft te accepteren.

 

Artikel 26. Gevolgen ongeldige deelname aan de Diensten

 1. Indien er sprake is van een ongeldige deelname, wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Daarnaast behoudt Betent het recht om bij een ongeldige deelname het Spelersaccount te schorsen en te beëindigen.
 2. Als Betent een deelname als ongeldig verklaart nadat een prijs is uitbetaald, zal het saldo op het Spelersaccount van de Speler worden aangepast door het bedrag van de ongeldige deelname (prijs minus inleg) af te trekken. Als het saldo op het Spelersaccount niet voldoende is om deze correctie uit te voeren, moet de Speler onmiddellijk de uitbetaalde prijs terugbetalen aan Betent door geld te storten op zijn of haar Spelersaccount. Dit is een vordering die direct opeisbaar is.
 3. Op het moment dat Betent het saldo op het Spelersaccount niet kan corrigeren wegens onvoldoende saldo en de Speler niet direct bij stort, kan Betent het gebruik van het Spelersaccount schorsen en beëindigen.

 

Artikel 27. Verantwoord spelen

 1. Een Speler kan op elk moment de grenzen van zijn speelgedrag wijzigen, met dien verstande dat:
  1. Een verlaging van een of meer maxima onmiddellijk in werking treedt; en
  2. Een verhoging van een of meer maxima na tenminste een week.
 2. Wanneer er individuele afspraken over limieten zijn gemaakt tussen Betent en de Speler, zijn deze leidend waardoor een Speler mogelijk zijn limieten niet kan verhogen.
 3. Een Speler kan zich op elk moment vrijwillig laten uitsluiten van deelname aan online en andere hoog risico kansspelen door zich te laten inschrijven in Cruks via deze link.
 4. Een Speler kan onvrijwillig worden uitgesloten van deelname aan hoog risico kansspelen door te worden ingeschreven in Cruks door de Kansspelautoriteit.
 5. Voor meer informatie over de uitsluiting van deelname, andere voorzieningen in verband met verantwoord spelen en wordt verwezen naar de Speel Verantwoord pagina.
 6. Betent behoudt zich het recht om limieten op het Spelersaccount te zetten/ aan te passen (verlagen), o.a. speelduur, speellimieten en/ of stortingslimieten.
 7. Betent behoudt zich het recht om verschillende verlieslimieten te hanteren voor verschillende leeftijdscategorieën.
 8. Betent behoudt zich het recht om restricties op een Spelersaccount op te leggenbeschikbaarheid van een dienst te beperken of het sluiten van een Spelersaccount bijvoorbeeld wanneer Betent mogelijke Verantwoord Spelen risico’s constateert.
 9. Betent kan vanuit het beleid Verantwoord Spelen contact met een Speler opnemen via telefoon en/ of e-mail. Vanuit beleid Verantwoord Spelen kan dit betekenen dat een speler een bepaalde periode wordt uitgesloten van bonussen of dat een speler mogelijk niet kan deelnemen aan promotionele acties, zoals een toernooi.

 

Artikel 28. Risico’s gebruik van Diensten

 1. Het gebruik van de Diensten op het Platform brengt risico’s met zich mee, waaronder de mogelijkheid om de volledige inzet te verliezen.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: april 2024

 

INHOUDSOPGAVE

 

Algemeen

1  Definities

2  Toepasselijkheid

3 Vergunning

4 Privacy

5 Klantendienst

6 Communicatie met Betent

7 Klachtenprocedure

8 Intellectuele eigendom

9 Aansprakelijkheid

10 Overige algemene bepalingen

11 Overige voorwaarden

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Het spelersaccount

13 Inschrijving

14 Doel van het Spelersaccount

15 Aanmelding

16 Schorsing

17 Beëindiging

18 Beheer van het Spelersaccount

19 Verantwoordelijkheden Speler

20 Betalingstransacties

21 Spelonderbrekingen

22 Kosten

23 Cliëntenonderzoek

 

Deelname aan de Diensten

24 Geldige deelname aan de Diensten

25 Ongeldige deelname aan de Diensten

26 Gevolgen ongeldige deelname aan de Diensten

27 Verantwoord spelen

28 Risico's gebruik van Diensten

 

Algemeen
 

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 2. Betent B.V.: hierna: Betent, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan Keurenplein 2 (unit D1442), 1069 CD te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen.
 3. BSN: Burgerservicenummer.
 4. Bonus: een door Betent aangeboden goed of dienst, waaronder gratis speeltegoed, aangeboden aan de Speler.
 5. Cruks: Centraal Register Uitsluiting Kansspelen.
 6. Diensten: de door Betent aangeboden kansspelen krachtens Vergunning op het Platform.
 7. Game aanbieder: het bedrijf dat online casinospellen ontwikkelt en levert aan Betent.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform en de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.
 9. PEP: politiek prominent persoon, directe familieleden en naast geassocieerden van die persoon.
 10. Platform: het geheel van communicatie waarmee Betent haar Diensten aanbiedt, waaronder Betcity.nl en alle onderliggende pagina’s en sub domeinen, alsmede de BetCity applicatie.
 11. Speelrekening: de door Betent in zijn spelsysteem op naam van Speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Diensten.
 12. Speelwinst: prijzen door de Speler behaald met deelname aan de Diensten.
 13. Speler: de klant van Betent die conform deze Algemene Voorwaarden is ingeschreven.
 14. Spelersaccount: de persoonlijke omgeving waartoe Speler toegang krijgt na aanmelding of het succesvol registreren als Speler.
 15. Tegenrekening: de op naam van een speler aangehouden rekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU, bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 of bij een in een lidstaat gevestigde elektronisch geldinstelling als bedoeld in artikel 1:1 aan de Wet op het financieel toezicht met een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a of die voldoet aan artikel 2:10e van die wet.
 16. Vergunning: de Vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op kansspelen met kenmerk; 1712/01.247/822.
 17. Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Betent aanbiedt op het Platform.
 2. Betent behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen om, onder andere, te voldoen aan de toepasselijke wetten, regelgeving en andere reglementaire vereisten. Wanneer Betent de Algemene Voorwaarden substantieel in het nadeel van de Speler wijzigt, zal Betent hem op de hoogte brengen via een bericht op de website wanneer hij zich aanmeldt op het Spelersaccount en voordat de wijzigingen in werking treden. De Speler heeft in dat geval één maand na de eerste aankondiging de tijd om het Spelersaccount op te zeggen. Deze opzegging vindt via de Klantendienst plaats en kan uiterlijk tot de ingangsdatum van de wijziging worden gedaan. In het geval de speler zijn Spelersaccount niet tijdig heeft opgezegd, dan wordt de Speler geacht deze nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij vertalingen is in geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie de Nederlandse versie leidend.

 

 

Artikel 3. Vergunning

 1. Aan Betent is een vergunning verleend voor het organiseren van de Diensten op het Platform door de Kansspelautoriteit.

 

Artikel 4. Privacy

 1. Betent verzamelt, verwerkt en beveiligt de persoonsgegevens van Spelers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 5. Klantendienst

 1. De Klantendienst is de gehele dag kosteloos bereikbaar in de Nederlandse en Engelse taal via:
  1. Chatfunctie op het Platform
  2. E-mail op e-mailadres: [email protected]
  3. Telefoon op telefoonnummer: 0800 238 2489
 2. De Klantendienst heeft de volgende taken:
  1. Informatievoorziening en ondersteuning met betrekking tot Diensten die Betent aanbiedt op het Platform;
  2. Het registreren en behandelen van klachten conform wet- en regelgeving, zoals uitgewerkt in artikel 7 Algemene Voorwaarden; en
  3. Het herkennen en registreren van interne en externe signalen die wijzen op onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving.

 

Artikel 6. Communicatie met Betent

 1. De Speler moet de volgende gedragsregels volgen:
  1. Respecteer de medewerkers van Betent, de game aanbieders en andere spelers;
  2. Val geen andere Spelers lastig;
  3. Respecteer de privacy van andere Spelers; en
  4. Gebruik geen kwetsend, haatdragend of offensief taalgebruik.
 2. Het uiten van bedreigingen, beledigingen of enig ander ongepast gedrag jegens de Klantendienst van Betent, haar werknemers, andere vertegenwoordigers of andere Spelers kan resulteren in schorsing of beëindiging van het Spelersaccount.
 3. De chat functie wordt gemonitord door de Game aanbieder en/ of Betent. Bij het niet naleven van de gedragsregels, kan Betent ingrijpen door het geven van een waarschuwing, het tijdelijk schorsen van het Spelersaccount, het beëindigen van het Spelersaccount of het nemen van een andere maatregel die Betent passend acht.
 4. De Speler mag de chat functie niet gebruiken met als doel te overleggen en/ of samen te spannen met andere spelers.

 

Artikel 7. Klachten procedure

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de Klantendienst via [email protected].
 2. Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd. Daarbij wordt geregistreerd:
  1. De contactgegevens van de klager;
  2. De datum van ontvangst van de klacht; en
  3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht.
 3. De ontvangst van de klacht wordt binnen 72 uur aan de klager bevestigd.
 4. De Klantendienst handelt klachten, afhankelijk van de aard daarvan, binnen 8 weken na ontvangst af. De klager wordt schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte gesteld van de bevindingen met betrekking tot de klacht en van de conclusie.
 5. Indien de klacht betrekking heeft op gedrag waarover de klager eerder een klacht heeft ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld, behoudt Betent het recht om deze klacht niet in behandeling te nemen of om deze klacht onder verwijzing naar haar eerdere beslissing af te wijzen.
 6. De afronding van de behandeling van de klacht wordt binnen 72 uur na de behandeling geregistreerd. Daarbij wordt geregistreerd:
  1. Binnen welk termijn de klacht is afgehandeld;
  2. Hoe de klacht is behandeld; en
  3. Het resultaat van de behandeling van de klacht.
 7. De gegevens betreffende de persoon van de Speler worden geregistreerd met inachtneming van de privacyverklaring.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform, de Bonussen en de Diensten berusten bij Betent en/ of aan Betent gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers.
 2. Deelname aan de Diensten is alleen voor persoonlijk gebruik ten behoeve van de deelname aan de kansspelen op het Platform. Spelers mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde Intellectuele Eigendomsrechten, door deze op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of voor enig ander doel te gebruiken. Het is daarom niet toegestaan om reverse engineering of een decompilatie toe te passen aan de inhoud van het Platform, de eigendomsvermelding daarvan te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken, of te proberen de broncode of andere vertrouwelijke informatie af te leiden of op enige wijze te gebruiken ten nadele van Betent, aan Betent gelieerde ondernemingen en/ of haar licentiegevers.
 3. Het is Spelers voorts niet toegestaan om domeinnamen, merken of Google AdWords te registreren die lijken op of identiek zijn aan enige werken en/ of tekens waarop Betent Intellectuele Eigendomsrechten heeft.
 4. Niet alleen Betent, maar ook aan Betent gelieerde derden en/ of bij het Platform betrokken partners kunnen, op dit artikel, een beroep doen. Dit artikel en, waar nodig de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden, gelden hiertoe jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Betent is niet aansprakelijk voor schade en/ of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van het Platform, deelname aan de Diensten en/ of voor informatie verstrekt door of vanwege Betent, inclusief de medewerkers van Betent.
 2. Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, zowel direct als indirect, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met de volgende handelingen van de Speler:
  1. Het uitvoeren van geldstortingen op het Spelersaccount via de kaart of rekening van een derde partij;
  2. Het verstrekken van onjuiste gegevens over de persoonlijke rekening;
  3. Het toestaan van derden om het Spelersaccount te gebruiken voor het verrichten van geldstortingen en/ of opnames.
 3. Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (tijdelijke) onderbrekingen van of storingen aan de functies en/ of tijdelijke beperkingen van de mogelijkheden van het Platform of de Diensten.
 4. Betent is niet aansprakelijk voor storingen die veroorzaakt worden door de apparatuur van de Speler of storingen van de internetprovider van Speler of voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount.
 5. Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van faillissement van de bank(en) of andere partijen waarmee Betent samenwerkt voor de exploitatie van het Platform.
 6. Betent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot internetstoringen, hardware storingen, netwerkstoringen en soortgelijke omstandigheden, DDOS en soortgelijke aanvallen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.
 7. De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover dwingend recht zich daartegen verzet.
 8. Onder ‘schade’ zoals bedoeld in dit artikel verstaat Betent ook gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst en immateriële schade als ook het verlies van data.

 

Artikel 10. Overige algemene bepalingen

 1. Betent behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien over te dragen aan derden. Betent heeft hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Speler nodig.
 2. Het is Speler niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betent.
 3. Betent behoudt zich het recht voor om de Diensten te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover dit is toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de Vergunning.
 4. Indien Betent geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betent afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen.
 5. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd is met wet- of regelgeving, zal dat de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aantasten. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die wettelijk wel is toegestaan en die naar aard en inhoud zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.
 6. Alle telefoon-, schriftelijke en digitale communicatie met Betent wordt opgeslagen voor veiligheids-, trainings- en compliance doeleinden. Hierop is het privacy statement van toepassing.
 7. Het wordt de Speler aanbevolen het beleid en de regels van Betent te kennen en te bewaren.

 

Artikel 11. Overige voorwaarden

 1. Voor de volledige Weddenschapsreglementen, zie de Sportsbook Voorwaarden.
 2. Voor de volledige Bonus Voorwaarden, zie de Bonusvoorwaarden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten tussen Speler en Betent is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

Het Spelersaccount

 

Artikel 13. Inschrijving

 1. Inschrijving bij Betent is mogelijk voor alle natuurlijke personen die:
  1. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. Niet zijn ingeschreven in Cruks; en
  3. Niet onder curatele en/ of bewindvoering staan.
 2. Inschrijving bij Betent, evenals het gebruik van de Diensten van Betent, is niet toegestaan voor personen onder de wettelijke leeftijd van 18 jaar.
 3. Om zich in te schrijven moeten de volgende gegevens, voor zover van toepassing, verstrekt worden, zoals ook opgenomen op het betreffende identiteitsdocument:
  1. Voorna(a)m(en) en achternaam;
  2. Geboortedatum en -plaats;
  3. Indien van toepassing: BSN (na inschrijving van de Speler wordt dit direct vernietigd, tenzij uit enige wettelijk voorschrift anders voortvloeit);
  4. Woonadres;
  5. E-mailadres;
  6. Telefoonnummer;
  7. Bankrekeningnummer en de tenaamstelling; en
  8. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van een geldig identiteitsdocument (hiertoe dient de persoon een geldig identiteitsdocument te uploaden).
 4. Door zich in te schrijven verklaart Speler:
  1. Akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;
  2. De houder van het Spelersaccount te zijn, eigen gegevens gebruikt te hebben voor het inschrijven en enkel voor eigen gebruik het Spelersaccount heeft aangemaakt;
  3. De gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;
  4. De leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
  5. Niet te zijn ingeschreven in Cruks;
  6. Niet onder curatele en/ of bewindvoering te staan;
  7. Niet in het schuldsaneringstraject te zitten;
  8. Bekwaam te zijn tot het aangaan van een overeenkomst;
  9. Niet in strijd te handelen met de Wwft. Dat betekent onder andere dat de Speler ervoor zorgt dat zijn Spelersaccount niet wordt gebruikt voor witwassen, financiering van terrorisme, overtreding van sanctieregelingen, misbruik van en/ of fraude;
  10. Zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor inschrijving als Speler op het Platform, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door Betent te stellen voorschriften te volgen;
  11. Kennis te hebben genomen van:
 5. Inschrijving als Speler vindt slechts plaats na:
  1. Succesvolle identificatie en verificatie van de opgegeven en overlegde gegevens door middel van VerifyMe-oplossing van CDDN.nl. Betent kan bij Spelers met een BSN als alternatieve identiteitsverificatie de zogenaamde Cruks-code en verificatie van de tenaamstelling van de Tegenrekening gebruiken;
  2. Validatie van het e-mailadres en telefoonnummer;
  3. Validatie van de tegenrekening;
  4. Raadpleging van Cruks en bevestiging dat de betrokken persoon daarin niet is opgenomen;
  5. Cliëntenonderzoek, dat wil zeggen dat Betent vaststelt dat tegen inschrijving van de betrokken persoon als Speler geen bezwaren of bedenkingen bestaan op grond van de Wwft en/ of de Sanctiewet 1977;
  6. Vaststelling van de limieten door de betrokken persoon, te weten:
   • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
   • De maximale stortingen op de Speelrekening per dag, week of maand; en
   • Het maximale tegoed op de Speelrekening;
  7. Vaststelling dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is; en
  8. Indien van toepassing, succesvolle afronding van een verscherpt cliëntenonderzoek.
 6. Ten aanzien van PEP’s voert Betent een aantal specifieke maatregelen uit, namelijk:
  1. Toestemming van een lid van het hoger leidinggevend kader van Betent om de betrokken persoon in te schrijven als Speler;
  2. Intensief monitoren van de transacties; en
  3. Te allen tijde onderzoek naar herkomst van de middelen/ vermogen van de PEP.
 7. Betent behoudt zich het recht voor om als onderdeel van de inschrijving als Speler nadere documenten en informatie op te vragen of om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Betent weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Spelers als bedoeld in dit artikel voldoet.

 

Artikel 14. Doel van het Spelersaccount

 1. Deelname kan alleen plaatsvinden door de eigenaar van het Spelersaccount. Het is niet toegestaan om een Spelersaccount aan te maken en/ of te gebruiken op een manier die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en/ of deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het Spelersaccount dient uitsluitend te worden gebruikt voor deelname aan de Diensten op het Platform. Hierbij is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een saldo op te bouwen dat niet wordt gebruikt voor deelname aan de Diensten.

 

Artikel 15. Aanmelding

 1. Bij iedere aanmelding van de Speler identificeert Betent de Speler en raadpleegt Cruks. De Speler krijgt alleen toegang tot zijn Spelersaccount, nadat is vastgesteld dat de Speler niet is ingeschreven in Cruks, met uitzondering van de situatie waarin Cruks als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd. In dat geval:
  1. Stelt Betent de Kansspelautoriteit onverwijld in kennis van de storing en de gevolgen daarvan;
  2. Raadpleegt Betent het Cruks zo spoedig mogelijk nadat de storing is opgeheven; en
  1. Beëindigt Betent de aanmelding van de in Cruks ingeschreven en tijdens de storing aangemelde speler.
 2. Betent heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter voorkoming van doorlopende en/ of ongeautoriseerde aanmelding. De Speler mag deze niet omzeilen of obstrueren.
 3. Betent laat een Speler niet deelnemen aan de Diensten, als er niet voldaan is aan de voorwaarden zoals in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 16. Schorsing

 1. Betent schorst de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten in ieder geval:
  1. Op verzoek van de Speler;
  2. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
  3. Bij een redelijk vermoeden dat niet langer wordt voldaan aan de Algemene Voorwaarden;
 1. Bij een redelijk vermoeden dat de Speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokken, als gevolg waarvan Betent de Speler heeft geadviseerd zich te laten inschrijven in Cruks, bij gebreke waarvan Betent de Kansspelautoriteit hierover heeft ingelicht;
 2. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik, fraude, vals spel of ander oneigenlijk gebruik van de diensten van Betent of niet naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in elk geval, maar niet beperkt tot, witwassen;
 3. Als de autoriteiten, waaronder maar niet beperkt tot de Kansspelautoriteit, daarom verzoeken;
 4. Bij een faillissement, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, surseance of wettelijke schuldsanering of andere insolventieregeling met betrekking tot de Speler;
 5. Wanneer een speler zichzelf uitsluit voor 1, 7 of 30 dagen, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt voor de duur van de periode.
 1. Betent kan de mogelijkheid tot deelname aan de diensten schorsen in het geval een verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt c.q. niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
 2. In het geval van een schorsing wegens een redelijk vermoeden van welke aard dan ook, wordt de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten geschorst voor de duur van het onderzoek, echter maximaal zes maanden. De schorsing heeft geen gevolgen voor de toegang van de Speler tot de gegevens met betrekking tot diens Speelrekening.
 3. Betent behoudt zich het recht om de reden van schorsing niet te delen.
 4. In geval van een situatie als bedoeld in lid 1 onderdeel b, c, d, f en/of lid 2 van dit Artikel geldt het volgende. Zolang Betent onderzoek doet naar één van de redenen die aanleiding gaven voor een schorsing van het Spelersaccount, blokkeert Betent ook de toegang tot het saldo van het Spelersaccount.

 

Artikel 17. Beëindiging

 1. Betent beëindigt de inschrijving van een Speler op diens verzoek. Spelers kunnen dit verzoek indienen door contact op te nemen met onze Klantendienst. Dit kan op diverse manieren: via e-mail op [email protected], telefonisch, of door een bericht te sturen via onze livechat.
 2. Betent mag in ieder geval overgaan tot beëindiging van het Spelersaccount van een Speler:
  1. In alle gevallen zonder opgaaf van reden met een opzegtermijn van achtenveertig (48) uur; of
  2. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
  1. Bij een redelijk vermoeden dat niet langer wordt voldaan aan de Algemene Voorwaarden
  2. Op ieder moment als de Speler in strijd handelt met wet- en regelgeving en/ of de Algemene Voorwaarden;
  3. Als er meerdere Speleraccounts door één Speler zijn aangemaakt. Het is Betent in dit geval toegestaan alle Spelersaccounts te beëindigen. Behaalde Speelwinsten gedurende de periode dat er sprake was van meerdere Spelersaccount(s), komen te vervallen en kunnen door Betent worden teruggevorderd.
 3. Betent kan de inschrijving van een Speler beëindigen in het geval een verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt c.q. niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
 4. Betent behoudt zich het recht om de reden van beëindiging niet te delen.
 5. Indien uit het onderzoek, naar oordeel van Betent, blijkt dat sprake is van fraude en/ of misbruik en/ of handelen in strijd met de wet- en regelgeving en/ of de Algemene Voorwaarden, beëindigt Betent het Spelersaccount en behoudt Betent zich het recht voor om het saldo dat hoort bij het Spelersaccount niet uit te keren aan de Speler. Dit geldt eveneens voor gevallen waarin een verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt c.q. niet naar behoren uitgevoerd kan worden.

 

Artikel 18. Beheer van het Spelersaccount

 1. Een Spelersaccount is persoonlijk en mag nooit gedeeld worden. Een Speler mag zijn Spelersaccount niet verkopen, uitlenen, overdragen, of op een andere manier ‘’delen’’ met een derde. Wanneer Betent (redelijke) vermoedens heeft dat een Spelersaccount gedeeld wordt, schorst Betent het Spelersaccount onmiddellijk.
 2. In geval van verlies, diefstal of het vergeten van de logingegevens en/ of ongeoorloofde toegang tot zijn Spelersaccount moet de Speler zijn wachtwoord wijzigen en contact opnemen met de klantenservice.
 3. In het geval van een (redelijk vermoeden) van een hack van het Spelersaccount ligt het in de verantwoordelijkheid van de Speler om contact op te nemen met Betent en aangifte te doen.

 

Artikel 19. Verantwoordelijkheden Speler

 1. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de Speler om zich op de hoogte te houden van de wet- en regelgeving met betrekking tot Online Kansspelen in Nederland.
 2. Een Speler is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Spelersaccount, het volledig en correct invoeren en houden van zijn gegevens en de veiligheid en het gebruik van de identificatiemiddelen gebruikersnaam en wachtwoord om zich aan te melden op het Spelersaccount.
 3. De Speler is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten, winsten en verliezen op zijn Spelersaccount.
 4. De Speler is verantwoordelijk voor het nemen van geschikte maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn of haar Spelersaccount niet onwettig wordt gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het voorkomen van gebruik door derden en/ of anderszins onrechtmatig gebruik om schade van welke aard dan ook te voorkomen en/ of te beperken.

 

Artikel 20. Betalingstransacties

 1. Betalingstransacties tussen Betent en de Speler verlopen alleen via de Speelrekening. Een Speler kan slecht één Speelrekening hebben. Betent vergoedt geen rente over het saldo op de speelrekening.
 2. Betent staat voor betalingstransacties met de Speler enkel betaalinstrumenten toe die:
  1. Afkomstig zijn van de op naam van een speler aangehouden rekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU, bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366 of bij een in een lidstaat gevestigde elektronisch geldinstelling als bedoeld in artikel 1:1 aan de Wet op het financieel toezicht met een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a of die voldoet aan artikel 2:10e van die wet; en
  1. Ondubbelzinnig zijn te herleiden tot de persoon van de Speler.
 3. Betent crediteert en debiteert de Speelrekening zonder onnodige vertraging.
  1. Uitbetalingen worden zonder onnodige vertragingen uitbetaald. Het kan voorkomen dat er extra controles nodig zijn of bepaalde limieten worden overschreden, in welk geval de Speler om extra documentatie gevraagd kan worden. Bij het winnen van bijvoorbeeld een jackpot worden er altijd controles uitgevoerd. Op het moment dat er extra controles nodig zijn, dienen deze eerst succesvol afgerond te worden voordat er wordt uitbetaald.
 4. Behoudens correcties crediteert Betent de Speelrekening van een Speler uitsluitend met geldmiddelen die:
  1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van de Speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een instelling of dienstverlener als bedoeld in artikel 4.25, tweede lid, onder a, , en die ondubbelzinnig tot de persoon van die Speler is te herleiden;
  2. Voortkomen uit Speelwinst; of
  3. Voortkomen uit een gratis verstrekt speelkrediet van Betent aan de Speler.
 5. Betent crediteert de Speelrekening niet:
  1. Voor zover de Speler daarmee een of meerdere maxima zoals bedoeld in artikel 13.5 onder f overschrijdt;
  2. Indien de mogelijkheid tot deelname is geschorst op grond van artikel 16
 6. Betent debiteert de Speelrekening van een Speler uitsluitend:
  1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler; of
  2. Ten behoeve van de deelname van de Speler aan de Diensten; of
  3. Ten gunste van Betent’s betaalrekening; en
  4. Nadat de Speelrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.
 7. Betent debiteert de Speelrekening van de Speler ten gunste van de Tegenrekening, tenzij de betrouwbare, verantwoordelijke en controleerbare organisatie van de Diensten zich hiertegen verzet en tenzij een Speler is geschorst op grond van een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving:
  1. Voor zover het saldo op de Speelrekening het door de Speler in zijn Spelersaccount aangegeven maximum overschrijdt; of
  2. Indien de inschrijving van de Speler op verzoek van de Speler wordt beëindigd.
 8. Er wordt van de Speler verwacht dat hij geen misbruik maakt van zijn Speelrekening. Misbruik omvat situaties zoals valsspelen, samenspanning en het gebruik van kunstmatige intelligentie of bots. Betent behoudt zich het recht voor om, aan haar ter beoordeling, de betreffende storting(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren en eventuele kosten die Betent in verband daarmee heeft gemaakt daarop in mindering te brengen.
 9. Betent waarborgt dat de tegoeden op de Speelrekening te allen tijde met inachtneming van de wettelijke voorschriften aan de Speler kunnen worden uitgekeerd door middel van het aanhouden van een derdengeldenrekening.
 10. Het wordt de Speler aanbevolen een kopie van de transactiegegevens te bewaren.
 11. Betent behoudt het recht om gegevens met betrekking tot betalingstransacties te delen met overheidsinstanties en instanties voor sportintegriteit op basis van wettelijke gronden.

 

Artikel 21: Spelonderbrekingen

 1. Betent spant zich in om technische storingen en andere incidenten die het normale spelverloop verhinderen, zo veel mogelijk te voorkomen.
 2. In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betent, zal Betent:
  1. De speler hierover informeren via het Platform en/ of het Spelersaccount en
  2. De inzet van de Speler terugstorten naar de Tegenrekening.
 3. In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van de Speler, zal Betent:
  1. De speler indien mogelijk hierover informeren via de interface; en
  2. De inzet van de Speler niet terugstorten; en
  3. Het resultaat van de speelronde verrekenen met het spelersaccount.

 

Artikel 22: Kosten

 1. Voor deelname aan de Diensten zijn geen vergoedingen verschuldigd behalve de vereiste inzet, commissie, rake of entry fee, tenzij anders is vermeld op het Platform. De hoogte van de inzet wordt bij de betreffende Dienst op het Platform vermeld.
 2. Tenzij de Wet op de kansspelbelasting, Wet op de kansspelen of andere wet- of regelgeving anders bepaald, worden kansspelbelasting en kansspelheffing afgedragen door Betent. Zowel kansspelbelasting als kansspelheffing wordt geheven naar het verschil tussen de ontvangen inzetten en de ter beschikking gestelde prijzen en naar hetgeen anders dan als inzet ontvangen is voor het geven van gelegenheid tot deelneming aan kansspelen.

 

Artikel 23: Cliëntenonderzoek

 1. Betent voert een cliëntenonderzoek uit naar de Speler in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dat doet Betent in ieder geval bij inschrijving, maar kan op een later moment nogmaals plaatsvinden.
 2. Betent behoudt zich het recht voor om bij het bestaan van risico verhogende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, witwassen of het financieren van terrorisme, een zogenaamd verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
  1. Inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren; en
  2. PEP’s.
 3. Betent behoudt het recht de reden van het cliëntenonderzoek niet te delen.
 4. Als Betent vaststelt dat een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd, verricht Betent in ieder geval een onderzoek naar de herkomst van de middelen en/ of herkomst vermogen van de betrokken persoon.
 5. Betent behoudt zich het recht voor om als onderdeel van het cliëntenonderzoek nadere documenten en informatie op te vragen.

 

Deelname aan de Diensten

 

Artikel 24. Geldige deelname aan de Diensten

 1. Een deelname wordt als geldig beschouwd wanneer de Speler voor aanvang van de Dienst zijn inzet heeft gedaan en de deelname is geregistreerd in het systeem van Betent.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren of de gegevens van de deelname correct zijn.
 3. De geldigheid van de deelname is uitsluitend gebaseerd op de registratie in de systemen van Betent. De systemen van Betent zijn bindend.

 

Artikel 25. Ongeldige deelname aan de Diensten

 1. Betent behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of ongeldig te verklaren in de volgende situatie:
  1. Wanneer de Speler handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving, deze Algemene Voorwaarden of de overige voorwaarden;
  2. Op het moment dat de Speler een registratie heeft bij het Cruks;
  3. Op het moment dat er twijfel bestaat over de integriteit of als er vermoeden bestaat van misbruik, manipulatie, fraude of andere criminele of onrechtmatige of verdachte handelingen;
  4. Op het moment dat een Speler heeft ingelegd op Wedopties van sportevenementen waaraan hij zelf betrokken is, als bijvoorbeeld atleet, deelnemer of waarbij hij als sportorganisator, scheidsrecht of anderszins betrokken is;
  5. Als er sprake is van een fout of vergissing, waaronder ook fouten van Betent vallen. Fouten kunnen onder meer zijn, maar niet uitsluitend:
   • Technische fouten of storingen, bijvoorbeeld in de systemen van Betent en haar leveranciers, hieronder vallen ook menselijke fouten;
   • Een misdruk, spelfout of een vergelijkbare fout;
   • Een fout in de bekendgemaakte Quoteringen van een sportweddenschap;
   • Een registratiefout;
   • Een transactiefout.
  6. Op het moment dat er sprake is van een combinatie van Wedopties die dezelfde wedstrijd betreffen en niet gecombineerd mogen worden; en
  7. Alle andere gevallen waarbij Betent de deelname redelijkerwijs niet hoeft te accepteren.

 

Artikel 26. Gevolgen ongeldige deelname aan de Diensten

 1. Indien er sprake is van een ongeldige deelname, wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Daarnaast behoudt Betent het recht om bij een ongeldige deelname het Spelersaccount te schorsen en te beëindigen.
 2. Als Betent een deelname als ongeldig verklaart nadat een prijs is uitbetaald, zal het saldo op het Spelersaccount van de Speler worden aangepast door het bedrag van de ongeldige deelname (prijs minus inleg) af te trekken. Als het saldo op het Spelersaccount niet voldoende is om deze correctie uit te voeren, moet de Speler onmiddellijk de uitbetaalde prijs terugbetalen aan Betent door geld te storten op zijn of haar Spelersaccount. Dit is een vordering die direct opeisbaar is.
 3. Op het moment dat Betent het saldo op het Spelersaccount niet kan corrigeren wegens onvoldoende saldo en de Speler niet direct bij stort, kan Betent het gebruik van het Spelersaccount schorsen en beëindigen.

 

Artikel 27. Verantwoord spelen

 1. Een Speler kan op elk moment de grenzen van zijn speelgedrag wijzigen, met dien verstande dat:
  1. Een verlaging van een of meer maxima onmiddellijk in werking treedt; en
  2. Een verhoging van een of meer maxima na tenminste een week.
 2. Wanneer er individuele afspraken over limieten zijn gemaakt tussen Betent en de Speler, zijn deze leidend waardoor een Speler mogelijk zijn limieten niet kan verhogen.
 3. Een Speler kan zich op elk moment vrijwillig laten uitsluiten van deelname aan online en andere hoog risico kansspelen door zich te laten inschrijven in Cruks via deze link.
 4. Een Speler kan onvrijwillig worden uitgesloten van deelname aan hoog risico kansspelen door te worden ingeschreven in Cruks door de Kansspelautoriteit.
 5. Voor meer informatie over de uitsluiting van deelname, andere voorzieningen in verband met verantwoord spelen en wordt verwezen naar de Speel Verantwoord pagina.
 6. Betent behoudt zich het recht om limieten op het Spelersaccount te zetten/ aan te passen (verlagen), o.a. speelduur, speellimieten en/ of stortingslimieten.
 7. Betent behoudt zich het recht om verschillende verlieslimieten te hanteren voor verschillende leeftijdscategorieën.
 8. Betent behoudt zich het recht om restricties op een Spelersaccount op te leggenbeschikbaarheid van een dienst te beperken of het sluiten van een Spelersaccount bijvoorbeeld wanneer Betent mogelijke Verantwoord Spelen risico’s constateert.
 9. Betent kan vanuit het beleid Verantwoord Spelen contact met een Speler opnemen via telefoon en/ of e-mail. Vanuit beleid Verantwoord Spelen kan dit betekenen dat een speler een bepaalde periode wordt uitgesloten van bonussen of dat een speler mogelijk niet kan deelnemen aan promotionele acties, zoals een toernooi.

 

Artikel 28. Risico’s gebruik van Diensten

 1. Het gebruik van de Diensten op het Platform brengt risico’s met zich mee, waaronder de mogelijkheid om de volledige inzet te verliezen.