Privacyverklaring

 

 
1. Inleiding BetCity privacyverklaring

 

Wij zijn BetCity, onderdeel van Betent B.V, de beste plek om online een gokje te wagen op uw favoriete sporten en teams of bij onze grote hoeveelheid aan verschillende online spellen. Bij BetCity willen wij emotie en excitement toevoegen aan de onlinekansspelwereld en uiteraard uw online gokervaring. Om deze ervaring aan te kunnen bieden in Nederland, is het nodig dat wij bepaalde gegevens van u verwerken. In het kader van transparantie trachten wij u zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan. Om deze reden is ervoor gekozen om een uitgebreide privacyverklaring op te stellen. Dit document is zeer uitgebreid om u op elk gebied van gegevensverwerking in te lichten. Met de uitgebreide uitleg hopen wij u zoveel mogelijk inzicht te bieden in onze werkwijze!

 

BetCity respecteert de privacy van alle gebruikers van onze diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden treffen wij meerdere maatregelen om ongeoorloofd en ongewenst gebruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring. De website en diensten van BetCity zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die de leeftijd van 18 jaar aantoonbaar hebben bereikt. BetCity neemt passende en nodige maatregelen om te voorkomen dat minderjarige gebruik maken van onze diensten.

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen u in dat geval een nieuwe versie van de privacyverklaring toesturen op het door u opgegeven e-mailadres. De meest recente versie van onze privacyverklaring is te allen tijde beschikbaar op onze website.

 

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn opgesteld met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) in het achterhoofd. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van toepassing in Nederland en de overige EU-lidstaten. Internationaal staat deze wetgeving bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Tevens hebben wij te maken met de Nederlandse Kansspelwetgeving, waaronder de Wet op de kansspelen en het Besluit kansspelen op afstand. Hierin worden eveneens richtlijnen gegeven over op welke wijze er met persoonlijke informatie dient te worden omgegaan. Bij het opstellen van deze privacyverklaring zijn deze wet- en regelgeving meegenomen. BetCity dient immers aan al deze eisen te voldoen, alvorens een exploitatievergunning voor online kansspelen te hebben kunnen verkrijgen. Het aanbieden van kansspelen of kansspel gerelateerde diensten betekent dat wij onder streng toezicht staan van de Kansspelautoriteit en onderhavig zijn aan periodieke controles. De Kansspelautoriteit is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van kansspelen (gokken) zowel fysiek op locatie als online en is tevens de partij welke de exploitatievergunning uitgeeft.

 

Heeft u twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door BetCity? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

 

E-mail: [email protected]

Website: www.betcity.nl

 
2. Categorieën persoonsgegevens

 

Om onze bezoekers gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en ze zo goed mogelijk te ondersteunen, alsmede te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen/verwerken, waaronder persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens waarmee naar een natuurlijk persoon te herleiden is. In vrijwel alle gevallen worden in ieder geval de volgende gegevens gevraagd en verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer (voor het spelen van spellen of plaatsen van weddenschappen met geld);
 • Kopie paspoort of ander identiteitsbewijs (om te voldoen aan wettelijke voorschriften).
 
3. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

 

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht rechtmatige grondslagen vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens. In het geval van BetCity zijn deze grondslagen als volgt te definiëren:

 

 • Het verwerken van persoonsgegevens op basis van toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 • Het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 2 sub b AVG), of;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 3 sub c AVG).

 

Eveneens conform AVG (specifiek artikel 13 lid 1 sub c), wordt duidelijk beschreven voor welke “verwerkingsdoeleinden” uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wat zijn dan precies ‘verwerkingsdoeleinden’? Verwerkingsdoeleinden zijn de concrete doelen, ook wel de redenen, waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.

 

BetCity zal in eerste instantie niet vragen naar bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 lid 1 AVG). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven of seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, strafrechtelijk verleden, uw gezondheid of genetische en biometrische gegevens. Het kan echter zijn dat gegevens met betrekking tot uw (geestelijke) gezondheid, in verband met kansspelverslavingen, worden verwerkt. Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens over speelgedrag bij te houden en mogelijke vormen van kansspelverslavingen hiermee te voorkomen en te bestrijden.

 

In de hieronder volgende punten wordt aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden BetCity persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Steeds geven wij uitleg over de gegevens die worden gebruikt voor het verwerkingsdoeleind en wordt aangegeven welke specifieke grondslag hierbij van toepassing is. Het is mogelijk dat er meerdere grondslagen van toepassing zijn per verwerkingsdoeleind. Daarnaast geven we specifiek aan welke gegevens er per doeleind verwerkt worden. De bewaartermijnen van deze gegevens worden vervolgens beschreven onder 4 opslagtermijn.

 

 
1. Contact

 

Heeft u contact gezocht met onze klantenservice via de chat, e-mail of contactformulier? In het geval dat u nog niet bij ons geregistreerd staat verwerken wij enkel de door u opgegeven gegevens. Wanneer u wel bij ons geregistreerd staat verwerken wij de gegevens van uw account. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Ons gerechtvaardigd belang (wij dienen met u te kunnen communiceren om vragen, klachten, of verzoeken te kunnen behandelen/opvolgen).

 
2. Registreren account

 

BetCity heeft persoonsgegevens van u nodig om u te registreren, voor het spelen van kansspelen. Zonder deze gegevens wordt het voor u niet mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van onze diensten. Hiervoor verwerken wij in ieder geval uw burgerservicenummer, naam, geboortedatum, woonplaats, land, geslacht en kopie identiteitsbewijs. Wanneer u de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, is het niet mogelijk om een account bij ons te registreren. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Uitvoering van de overeenkomst (Om te voldoen aan de overeenkomst met u als speler), wettelijke verplichting (bepaalde gegevens dienen te worden verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, als verslavingspreventie en het tegengaan van witwassen) en een gerechtvaardigd belang (het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst met onze klanten).

 
3. Uitvoeren dienst (plaatsen weddenschap/spelen spellen)

 

Wanneer u gebruik wilt maken van de door ons aangeboden diensten verwerken wij gegevens van u. Op het moment dat u een weddenschap plaatst of een casino spel speelt wordt dit door ons geregistreerd. In onze controledatabank (lees ook punt 8) registreren wij onder andere welke spellen u speelt, wat uw inzet is en welk account er speelt. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Uitvoering van de overeenkomst (door het bijhouden van deze gegevens kunnen wij onze spellen verbeteren, zodat u altijd de beste ervaring geniet) wettelijke verplichting (wij dienen deze gegevens op grond van de Wet Kansspelen op afstand bij te houden) ons gerechtvaardigd belang (wij dienen in het kader van verslavingspreventie uw speelgedrag bij te houden, zodat wij u hiervoor kunnen behoeden).

 
4. (Financiële) administratie

 

Voor administratieve doeleinden is het voor BetCity noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Hierbij gaat het om dezelfde gegevens die wij verwerken bij het registreren van een account, tezamen met uw bankrekeningnummer, mits u geld heeft gestort op uw account. Via de spellen worden vervolgens alle transacties tussen uw account en de spellen bijgehouden. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Uitvoering van de overeenkomst (de overeenkomst tussen BetCity en speler die wordt gesloten op het moment dat de speler een account aanmaakt), wettelijke verplichtingen (fiscale plichten en anti-witwasregelgeving) en ook ons gerechtvaardigd belang (het effectief uitvoeren van diensten, het behartigen van onze belangen, het voorkomen of optreden in juridische procedures en interne administratieve doeleinden).

 
5. Klachtenprocedure/klantenservice

 

Mocht u enige vorm van klachten hebben tegenover BetCity, onze diensten, werkwijze of platform dan heeft u de mogelijkheid ons hiervan op de hoogte te stellen. Hierbij worden dezelfde gegevens verwerkt als onder punt 1 weergegeven, samen met de gegevens die u extra opgeeft tijdens het contactmoment. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Uitvoering van de overeenkomst (het te hulp staan van personen die gebruik maken van onze diensten).

 
6. Verslavingspreventie

 

Bij BetCity zetten wij ons in hoge mate in tegen verslavingspreventie. Het is belangrijk dat online kansspelen leuk blijven, om deze reden verwerken wij gegevens van u om (mogelijke) verslavingen te identificeren en tegen te gaan. Hiervoor worden gegevens verwerkt die te maken hebben met uw speelgedrag, zoals uw inzet en speelduur, tezamen met de gegevens bekend van uw account. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Wettelijke verplichting (op basis van de Wet op de kansspelen dient BetCity verslavingspreventiemaatregelen te treffen), gerechtvaardigd belang (BetCity treft maatregelen om de speler te beschermen tegen enige vorm van kansspelverslaving).

 
7. Controledatabank

 

BetCity heeft een controledatabank opgesteld waar alle speelgegevens in worden opgeslagen. Dit is het systeem waarin alle gegevens weergegeven onder punt 6 worden verwerkt en bewaard. Alleen (bepaalde personeelsleden van) BetCity en de Kansspelautoriteit hebben toegang tot dit systeem. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Wettelijke verplichting (BetCity dient een controledatabank op te stellen aan de hand van de Wet op de kansspelen, waarop de Kansspelautoriteit toezicht kan houden).

 
8. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Verdere toelichting in hoofdstuk 4)

 

Voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) verwerken wij zelf geen gegevens. Dit doet de Kansspelautoriteit. Wel dienen wij bij iedere inschrijving te controleren of u geregistreerd staat bij het Cruks. Hiervoor wordt uw naam, burgerservicenummer en geboortedatum verwerkt. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Voldoen aan een wettelijke verplichting (de controle van potentiële spelers op inschrijving bij het Cruks).

 
9. Social media (algemeen)

 

BetCity maakt gebruik van meerdere social mediakanalen, wanneer u via deze weg met ons in contact probeert te komen, worden de door u opgegeven gegevens verwerkt voor het desbetreffende doeleind. Deze gegevens zijn onder andere uw (profiel)naam en overige gegevens die u aan ons verstrekt. De grondslagen voor verwerking in dit kader: toestemming (door gebruik te maken van een social media platform, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit platform, hierbij inbegrepen het gebruik van uw gegevens, door bedrijven die hun diensten aanbieden, aanprijzen of promoten via dit platform.

 
10. Social media (interactie)

 

BetCity gebruikt social media voor onder andere promotionele doeleinden. Zo behouden wij ons de mogelijkheid om quizvragen, algemene vragen, topics, artikelen, discussies en andere promotionele teksten te plaatsen, welke niet leiden tot onrechtmatige of onwettige deelname aan kansspelen. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een quizvraag. Hierbij kan het gaan om onder ander naam, e-mail en telefoonnummer. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Toestemming (Wij verwerken in deze gevallen enkel jouw gegevens met toestemming, hieronder valt het voltooien van een invultraject voor bijvoorbeeld het beantwoorden van een quiz of vraag), Ons gerechtvaardigd belang (de mogelijkheid om onze diensten te kunnen promoten).

 
11. Tegengaan van Fraude, witwassen en terrorismefinanciering

 

Als online kansspelaanbieder hebben wij een plicht om zo goed als mogelijk maatregelen te nemen om iedere vorm van Fraude, witwassen en terrorismefinanciering te weren. Dit doen wij onder andere door persoonsgegevens van u te verzamelen. Waaronder de gegevens benodigd voor de registratie van een account, waarbij het mogelijk is dat om aanvullende gegevens wordt gevraagd als een bankafschrift of ander document. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Voldoen aan een wettelijke verplichting (op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

 
12. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft-specifiek)

 

Persoonsgegevens die worden verzameld op grond van de Wwft, worden slechts verwerkt met als doel om witwassen te voorkomen en dus niet voor andere doeleinden die geen verband houden met het voorkomen van witwassen. Wel kunnen dezelfde persoonsgegevens voor meerdere doeleinden worden verzameld, zoals voor andere wettelijke verplichtingen. BetCity verzameld gegevens om verdacht gedrag vast te stellen en te onderzoeken om het bedrijf te beschermen tegen risico's en fraude. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Voldoen aan een wettelijke verplichting (Het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme).

 
13. (Direct) marketing

 

BetCity maakt gebruik van meerdere vormen van marketing, waaronder affiliate marketing en direct marketing. Voor affiliate marketing dient u bij de verwerking van de persoonsgegevens, de privacyverklaring te raadplegen van de desbetreffende partij. Wanneer vormen van direct marketing worden ingezet, gebeurt dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijke aanbiedingen zijn, middels een nieuwsbries, waar u toestemming voor heeft gegeven om deze in uw e-mail te ontvangen. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Toestemming (direct marketing wordt alleen ingezet wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven), het uitvoeren van een overeenkomst (u heeft met ons een overeenkomst gesloten om direct marketing te ontvangen, wij voeren deze overeenkomst met u uit).

 
14. Relatiebeheer

 

Het is voor BetCity belangrijk om uw feedback, klachten en wensen op te slaan en te kunnen verwerken. Indien BetCity nog verder contact moet opnemen (bijvoorbeeld over de uitvoering van de diensten) moet BetCity hiertoe in staat zijn. Wij bewaren hiervoor gegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mail, vestigingsadres, en zo mogelijk gegevens in het kader van een klantentevredenheidsonderzoek. De grondslagen voor verwerking in dit kader: Uitvoeren van een overeenkomst (indien het een zakelijke klant betreft) en ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

 
15. Google Ads

 

Het Google Ads programma is bedoeld voor adverteerders die hun producten of services willen aanbieden willen adverteren via andere websites.

 
16. Google AdSense

 

Google AdSense zorgt ervoor dat partijen een advertentieruimte kunnen verkopen bij Google, welke via Google dan weer aan verschillende adverteerders verkocht wordt.

 
17. Analytische gegevens

 

Analytische gegevens zijn verschillende gegevens die door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van onze website en diensten, zoals uw speler-ID, taal, locatie, browsergegevens, gebruikte campagnes, gebruikte kanalen, apparaat, betalingsprovider en transactie- en gebruiksgegevens. Bepaalde informatie wordt verzameld met behulp van cookies en/of vergelijkbare trackingtechnologie.

 
18. Cookies, geplaatst via www.betcity.nl

 

Het is voor ons belangrijk dat wij voldoen aan alle wet- en regelgeving omtrent privacy. Daarmee zorgen wij ervoor dat u altijd de hoogste mate van bescherming geniet. Naast de AVG-wetgeving hebben we hierbij te maken met de Cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Hiervoor hebben wij een aparte cookieverklaring opgesteld, zodat u duidelijk kunt zien welke cookies wij plaatsen, welke functie deze hebben en voor hoelang gegevens bewaard blijven. Lees hier onze cookieverklaring voor meer informatie. Hierin geven wij eveneens duidelijke informatie over ons gebruik van Google Analytics en andere tools die wij inzetten.

 
4. Opslagtermijn

 

Voor ieder verwerkingsdoeleind beschreven in Hoofdstuk 3 is een opslagtermijn vastgesteld. Dit betekent dat er per doeleind is bepaald voor hoelang deze gegevens bewaard blijven bij BetCity. De opslagtermijn verschilt per doeleind. Om deze reden geven wij hieronder per verwerkingsdoel aan, hoe lang de opslagtermijn is. Op het moment dat de opslagtermijn voorbij is worden deze gegevens verwijderd. Dit kan zowel via een automatisch proces als handmatig geschieden. Houdt er rekening mee dat verschillende doeleinden in elkaar kunnen overlopen en dat de opslagtermijn van het laatste doeleind leidend is. Daarnaast heeft BetCity geen invloed op opslagtermijnen van de Kansspelautoriteit. Wanneer je meer wilt weten over hoe lang zij uw gegevens bewaren, adviseren wij om direct met hun contact op te nemen. Het is mogelijk dat bij wet bepaalde gegevens voor een minimale periode bewaard moeten blijven. BetCity zal zich te allen tijde conformeren aan deze regelgeving en waar het de bedrijfsvoering van BetCity en u ten goede komt deze verhogen indien mogelijk.

 

Per verwerkingsdoel geven we hieronder weer wat de opslagperiode is:

 
1. Contact

 

Wanneer u contact heeft gezocht met BetCity, zonder dat u over een account beschikt, worden de door u opgegeven gegevens bewaard voor een periode van 2 jaar. Als u over een account beschikt, blijven de gegevens bij ons bewaard voor zolang uw account bij ons actief is, pas bij verwijdering van uw account wordt de onderlinge communicatie na een periode van 3 jaar verwijderd.

 
2. Registreren account

 

Wanneer u een account heeft aangemaakt bij BetCity, worden deze gegevens in ieder geval bewaard zolang uw account actief is. Na verwijdering van uw account blijven uw gegevens voor een periode van 3 jaar bewaard.

 
3. Uitvoeren dienst (plaatsen weddenschap/spelen spellen)

 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, waarbij specifiek het plaatsen van weddenschappen of het spelen van spellen, worden deze gegevens in de controledatabank van BetCity geplaatst. Deze gegevens blijven voor een minimale periode van 3 jaar en maximaal 7 jaar bewaard. Te rekenen vanaf het moment van uw laatste bezoek aan BetCity of het moment dat uw account is verwijderd van BetCity.

 
4. (Financiële) administratie

 

Onze financiële administratie wordt conform regels van de belastingdienst voor minimaal 7 jaar bewaard. Deze termijn kan met een maximumtermijn van 5 jaar verlengd worden.

 
5. Klachtenprocedure

 

Wanneer u contact heeft gezocht in verband met een klacht, worden deze gegevens bewaard voor een periode van 2 jaar, te beginnen vanaf het moment dat het laatste contact heeft plaatsgenomen.

 
6. Verslavingspreventie

 

Alle gegevens in verband met verslavingspreventie worden bewaard voor 5 jaar.

 
7. Controledatabank

 

Zoals onder punt 3 weergegeven worden gegevens in de controledatabank bewaard voor een periode van 3 jaar, na deze periode worden de gegevens automatisch verwijderd. De 3 jaar is te rekenen vanaf het moment dat uw laatste bezoek heeft plaatsgevonden.

 
8. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

 

BetCity heeft geen invloed op de termijn waarover uw gegevens worden bewaard in het Cruks. De bewaartermijn is in ieder geval de periode waarvoor u bent uitgesloten van deelname. Voor meer informatie over de bewaartermijnen die de Kansspelautoriteit hanteert voor het Cruks, adviseren wij om met de Kansspelautoriteit contact op te nemen.

 
9. Cookies, geplaatst via www.betcity.nl

 

Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie.

 
10. Relatiebeheer

 

Gegevens in het kader van relatiebeheer worden in ieder geval bewaard voor de duur van de samenwerking. Na afronding van de werkzaamheden, blijven gegevens maximaal 2 jaar bewaard, tenzij wettelijke verplichtingen of juridische procedures een langere termijnen vergen.

 
11. Google Ads

 

Het Google Ads programma is bedoeld voor adverteerders die hun producten of services willen aanbieden willen adverteren via andere websites. Deze gegevens worden voor een periode van 2 jaar bewaard.

 
12. Google AdSense

 

Google AdSense zorgt ervoor dat partijen een advertentieruimte kunnen verkopen bij Google, welke via Google dan weer aan verschillende adverteerders verkocht wordt. Deze gegevens worden voor een periode van 2 jaar bewaard.

 
13. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

 

BetCity verzameld gegevens om verdacht gedrag vast te stellen en te onderzoeken om het bedrijf te beschermen tegen risico's en fraude. Deze gegevens worden zo lang als noodzakelijk bewaard.

 
5. Ontvangers van persoonsgegevens

 

In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een wettelijke verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een overheidsinstantie; en ook ter uitvoering van overeenkomsten. Hieronder een overzicht van ontvangers van persoonsgegevens:

 
1. BetCity/Betent

 

BetCity is onderdeel van Betent B.V. Betent heeft hiermee het praktische beheer van en zeggenschap over BetCity. Betent heeft daarmee eveneens toegang tot informatie en gegevens die BetCity verwerkt.

 
2. Marketing

 

BetCity maakt gebruik van verschillende marketing gerelateerde bedrijven, als online marketingbureaus en affiliates. Door middel van cookies en software kunnen bepaalde partijen gegevens inzien. Dit zijn echter nooit gegevens die in verband staan met een door u aangemaakt account, de door u gespeelde spellen, inzet of gestorte dan wel opgenomen gelden.

 
3. Oryx Gaming

 

BetCity maakt gebruik van de services van Oryx Gaming voor het aanbieden van onze diensten. Oryx Gaming is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor online kansspelen. Het bedrijf is ISO-27001 gecertificeerd, waardoor u er altijd zeker van kunt zijn dat uw gegevens altijd beschermd zijn middels de hoogst mogelijke standaarden. Oryx Gaming wordt onder andere gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken, u te toetsen aan het Cruks systeem en om speelgedrag bij te houden.

 
4. Overheidsinstanties

 

BetCity staat onder streng toezicht van de Kansspelautoriteit. Zoals eerder aangegeven is dit de instantie die toezicht houdt op de kansspelmarkt. Ook andere instanties als de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens houden in zeker mate toezicht op de kansspelmarkt en daarmee ook op BetCity. Het hoeft echter niet zo te zijn dat deze instanties direct gegevens van ons ontvangen, dan wel gegevens ontvangen waarbij uw persoonsgegevens gemoeid zijn. Indien BetCity door een relevante overheidsinstantie wordt gevraagd om (bepaalde) gegevens te delen, zal BetCity hier altijd gehoor aan geven.

 

Waar dit op grond van de AVG verplicht is, hebben wij met de betreffende ontvanger een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij nemen onze rol als verwerkingsverantwoordelijke serieus en zien hier te allen tijde op toe.

 
6. Beveiliging

 

BetCity streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy te allen tijde te waarborgen. Hiervoor beschikt Betcity over verschillende beveiligingssystemen welke zowel intern als extern gehost en gecontroleerd worden. Personeel dient zich tot het gebruik van persoonsgegevens aan strenge eisen te houden, waarbij de toegang hiervan slechts aan specifieke personen is toebedeeld. De Kansspelautoriteit (voortvloeiende uit de Wet kansspelen op afstand) stelt eveneens eisen aan de beveiliging die wij treffen van onder andere onze controledatabank en onze verbinding met het Cruks. Onze beveiliging is zo ingesteld dat wij altijd aan deze eisen voldoen en waar mogelijk extra maatregelen treffen.

 

BetCity neemt strenge maatregelen in acht bij het beschermen van uw persoonsgegeven. Zowel digitaal als op fysieke wijze. Zo zijn al onze apparaten beveiligd met minimaal een wachtwoord en waar mogelijk extra beveiligd met een vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om alle digitale apparaten, met inbegrip van (mobiele) telefoons/smartphones, computers, laptops en andere vormen van digitale apparatuur waarop gegevens worden opgeslagen. In het geval dat een datalek zich voor doet, beschikt BetCity over de juiste interne protocollen om dit in goede banen te leiden. In elk geval wordt de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld binnen 72 uur nadat het datalek heeft plaatsgevonden, in de waarschijnlijkheid dat het datalek een risico oplevert voor de betrokken personen. U kunt een dergelijk betrokken persoon zijn. Mocht geconstateerd worden dat u risico loopt aan de hand van het datalek, zullen wij dit aan u melden.

 
7. Systemen

 

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) is een middel van de Kansspelautoriteit om kansspelverslaving te voorkomen. Het Cruks valt onder het toezicht van de Kansspelautoriteit. BetCity heeft zelf geen invloed op de inrichting of werking hiervan. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van gegevens die zijn opgeslagen in het Cruks, ligt dan ook bij de Kansspelautoriteit. Ervaart u hier problemen mee? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met de Kansspelautoriteit via: [email protected]

, 070 302 1300 of één van hun social mediakanalen op Twitter of Facebook.

 

Het Cruks is een register waarin wordt bijgehouden welke spelers zijn uitgesloten van kansspelen. Dit register houdt voor verschillende type kansspelaanbieders bij of spelers zijn uitgesloten van deelname van kansspelen, respectievelijk:

 

 • Kansspelen op afstand (online gokken, waarvan het online kopen van loten uitgesloten is);
 • Speelcasino’s van Holland Casino;
 • Speelautomatenhallen.

 

BetCity valt onder de eerste categorie, hierdoor zijn wij verplicht om ons bij het Cruks aan te sluiten. Dit betekent dat BetCity een constante verbinding heeft met het Cruks. Iedere speler die zich bij ons registreert dienen wij in het Cruks te controleren of deze hierin voorkomt. Wanneer dit het geval is en de speler is uitgesloten om Kansspelen op afstand te spelen, mogen wij deze niet toelaten om bij ons gebruik te maken van het kansspelaanbod. In het Cruks worden namelijk personen opgenomen die uitgesloten zijn van deelname. De uitsluiting kan gebeuren doordat de kansspelaanbieder een speler registreert of doordat de speler zichzelf heeft geregistreerd. Registratie door een kansspelaanbieder gebeurt in de gevallen dat een speler een aanzienlijk risico blijkt te hebben op het ontwikkelen van een kansspelverslaving of een kansspelverslaving heeft ontwikkeld.

 

BetCity heeft in geen geval toegang tot de gegevens die in het Cruks staan. Het is dus niet mogelijk om gegevens van personen op te zoeken, door middel van het register. Wanneer u zich registreert, controleren wij aan de hand van uw gegevens of u in het Cruks staat geregistreerd. Het enige dat wij te zien krijgen is een melding met HIT of NO HIT. HIT betekent dat u voorkomt in het Cruks en geen toegang krijgt tot onze kansspelen. Indien wij de melding NO HIT krijgen, bent u vrij om bij ons kansspelen te spelen.

 

De verbinding tussen het Cruks en BetCity is te allen tijde beveiligd en wordt constant gemonitord. BetCity voldoet hiermee altijd aan de gestelde eisen en heeft deze waar mogelijk uitgebreid. Voor registratie bij het Cruks worden uw burgerservicenummer, naam en geboortedatum gedocumenteerd.

 

U heeft tevens zelf de mogelijk om u in te schrijven in het Cruks. U staat dan voor minimaal 6 maanden in het Cruks geregistreerd. Registratie kan online middels uw DigiD of via een papieren formulier. Bij deze laatste optie duurt het enkele dagen voordat u bent geregistreerd. Op het moment dat u officieel in het Cruks bent ingeschreven, is het voor u niet meer mogelijk om deel te nemen aan kansspelen via BetCity.

 

Controledatabank

BetCity dient meerdere gegevens te verzamelen, betreffende onze diensten, de spelers en speelgedrag. Hiervoor hebben wij een controledatabank opgezet. Dit is een centraal systeem waarin near real time speelgegevens worden vastgelegd. Dit betekent dat ieder spel wordt gemonitord en alle informatie hiervan wordt bijgehouden. Er wordt dus vrijwel één op één bijgehouden hoe lang een spel gespeeld wordt, welke hoeveelheden er worden ingezet, welke uitbetalingen er worden gedaan etc. Al deze gegevens worden op een gescheiden systeem bijgehouden.

 

Wij zijn verplicht om de Kansspelautoriteit altijd toegang te verschaffen tot onze controledatabank. Dit geldt eveneens voor mogelijk andere toezichthouders die hierom vragen, mits zij hierin een belang hebben. Aan het inrichten van de controledatabank zijn strenge eisen verbonden. Daarnaast dient de controledatabank meerdere tests te ondergaan, onder andere een integratietest. Hierbij wordt de verbinding tussen de controledatabank, de systemen van de Kansspelautoriteit en de gegevensverwerking getest. De test bevat onder andere de veiligheid, snelheid en algemene werking van het gehele systeem.

 
8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Het verwerken van uw gegevens is niet puur eenzijdig. U heeft namelijk verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken in het kader van gegevensverwerking. Bij ieder recht wordt aangegeven op welke wijze u hiervan gebruik kunt maken. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

 
a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

 

U heeft altijd het recht om de door BetCity verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar [email protected].

 
b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

 

Indien de door BetCity bewaarde gegevens onjuist blijken, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Hierbij worden de onjuiste gegevens veranderd in de juiste gegevens. BetCity zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de correcte gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar [email protected].

 
c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

 

U hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door BetCity aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als BetCity. Door BetCity wordt geëvolueerd of de partij waarnaar u vraagt de gegevens over te dragen, voldoet aan deze beschrijving. U kunt uw verzoek sturen naar onze klantenservice via een e-mail naar [email protected].

 
d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

 

In bepaalde gevallen kunt u aan BetCity verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heeft u de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Vanuit de strenge Wet op de kansspelen en Kansspelautoriteit wet- en regelgeving zijn wij echter in sommige gevallen verplicht uw gegevens te bewaren voor een bepaalde periode. Het kan daarom zijn dat wij, om te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen, uw gegevens niet kunnen verwijderen. In dit geval stellen wij u op de hoogte. Hieronder treft u een lijst met situaties waarin BetCity uw gegevens dient te verwijderen:

 

 • Indien de door BetCity verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door u wordt ingetrokken.
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van direct marketing heeft u te allen tijde een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat uw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van BetCity, heeft u een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat uw belangen zwaarder wegen dan die van BetCity.
 • Indien BetCity gegevens onrechtmatig verwerkt, heeft u een directe mogelijkheid om de gegevens door BetCity te laten verwijderen. Dit geval doet zich bijvoorbeeld voor, wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is BetCity verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, wanneer een gesteld bewaartermijn vanuit de Wet op de kansspelen is overschreden.
 • Indien u als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal BetCity onmiddellijk uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Zoals voorwaarden aan gegevensverwerking afkomstig uit in dit geval geldende en relevante wet- en regelgeving.

 
e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u bijvoorbeeld doen, wanneer u het idee heeft dat BetCity niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat.

 
f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

 

U hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

 

Verder wijzen we je op de volgende rechten:

 

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heeft u het recht om van BetCity de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat BetCity de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien BetCity de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: u hebt dit recht voor zover wij van uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen Verwerken. Het kan zijn dat BetCity u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail aan [email protected] genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van uw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan u verzocht wordt om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te leveren. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

 

We wijzen u er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat BetCity niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard aan u kenbaar, met de bijkomende motivatie.

 
9. Plichten

 

BetCity verwerkt gegevens altijd op grond van een gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens worden nimmer doorverkocht aan een derde partij.

 

Gegevens welke wij noodzakelijk achten om te verzamelen, zijn de minimaal benodigde gegevens om onze diensten naar behoren te kunnen uitvoeren. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt wordt het voor ons niet mogelijk om u toegang te verlenen naar ons platform of u gebruik te laten maken van onze diensten. Uit hoofde van geldende wet- en regelgeving kunnen wij hier geen uitzondering in maken.

 

Indien het noodzakelijk blijkt om gegevens te delen met enig derde partij, Wordt hiervoor altijd toestemming gevraagd. Dit kan door middel van wijzigingen in de privacyverklaring van BetCity of door de directe vraag van toestemming.

 

Tevens behoud BetCity zich het recht om gegevens te openbaren, indien dit wettelijk vereist is of BetCity dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridische procedure. Dit zal tevens het geval zijn wanneer het gaat over eigendomsrechten of algemene bescherming van BetCity. Hierbij wordt waarborging van uw privacy te allen tijde in acht genomen.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

 

Bij BetCity zijn wij constant bezig om onze diensten te verbeteren. Hierdoor kan het zijn dat er bepaalde zaken veranderen, zo ook omtrent privacy. Wanneer dit het geval is zal deze privacyverklaring worden aangepast. Tevens is het mogelijk dat de privacyverklaring wordt gewijzigd aan de hand van veranderde wet- en regelgeving. Het advies is daarom om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. Wanneer wijzigingen zich voor doen, wordt dit kenbaar gemaakt via toezending (e-mail) of via onze website. De actuele versie van deze privacyverklaring is altijd te vinden op onze website: www.betcity.nl

 

BetCity kan uw persoonsgegevens - onder voorwaarden - verwerken voor doeleinden die nog niet vermeld staan in deze privacyverklaring. In dat geval zal BetCity daarover contact met u opnemen alvorens wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op te hoogte te stellen van de wijzigingen in onze privacyverklaring en om u de kans te bieden verwerking voor dergelijke nieuwe doeleinden te weigeren.

 

Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice

 

Versie 2021